معرفی دپارتمان سد و تونل

با توجه به گسترش دامنه نیاز ها به تونلسازی این صنعت نیز روند رو به رشدی را تجربه کرده است. متخصصین  دپارتمان تونلسازی و سد که سالها با مشکلات و چالش های بزرگی در این صنعت دست و پنجه نرم کرده اند و توانسته اند به یاری دانش و تجربه بر آنان فائق آیند، امروزه در این قالب آماده همکاری برای اجرای بهتر و صحیح تر پروژه های پیچیده و چالش بر انگیز هستند. خلاصه ای از خدممات این دپارتمان به شرح زیر است: 

 

·    انجام مطالعات رفتارسنجی توده سنگ، دسته‌بندی مسیر و انتخاب روش و تجهیزات حفاری؛

·     طراحی و ساخت تونل های راه، آب و مترو بر اساس رویکرد ADECO-RS(پیشگام در کشور)؛

·    طراحی و اجرای سامانه های رفتارنگاری و ابزار دقیق در سد و تونل.

·  انتخاب مسیر و تعیین روش مناسب حفاری

·  انتخاب TBM

·  طراحی سگمنت، پوشش و سیستم نگهداری و طرح تقویت تونل در مناطق ریزشی

·  طراحی خدمات فنی شامل آبکشی تونل، تهویه و روشنایی

·  طراحی و اجرای شفت و تونلهای دسترسی